AGROLAB Group
Your labs. Your service.

13.12.2017

Dnia 20 listopada 2017 r. opublikowano  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2158 ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 11 kwietnia 2018r.

Akryloamid jest substancją chemiczną o potencjalnie kancerogennym wpływie na organizm ludzki, powstającą w czasie obróbki termicznej powyżej 120°C z naturalnie występującej wolnej asparaginy (aminokwas) oraz cukrów. Produkty takie jak frytki, chipsy, kawa oraz jej substytuty, a także produkty zbożowe takie jak herbatniki  w największym stopniu przyczyniają się do dużego spożycia akryloamidu.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2158 wprowadza obowiązek stosowania określonych praktyk (środków łagodzących) przez przedsiębiorstwa spożywcze, które produkują
i wprowadzają na rynek środki spożywcze wymienione w art. 1 ust. 2 rozporządzenia. Praktyki te zostały szczegółowo opisane w załącznikach I i II.

W załączniku III wskazano obowiązki przedsiębiorców dotyczące wykonywania badań zawartości akryloamidu w swoich wyrobach, w tym ustanawiania indywidualnych planów kontroli oraz dokumentowania wyników badań. Laboratorium Grupy Agrolab wykonuje oznaczenie akryloamidu zgodnie z kryteriami podanymi w rozporządzeniu.

W załączniku IV podano poziomy odniesienia zawartości akryloamidu w poszczególnych kategoriach żywności. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PZH poziomy odniesienia, które są podane w nowym rozporządzeniu  są obligatoryjne. W przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu odniesienia, organy kontrolne będą sprawdzały dokumentację dotyczącą podjętych przez przedsiębiorstwo działań mających na celu obniżenie poziomu akryloamidu w żywności. Zadaniem  producenta jest utrzymanie tych wartości na jak najniższych poziomach. Brak takich działań może zostać odebrany jako naruszenie ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Jeżeli wykryty poziom akryloamidu znacznie przekroczy „poziom odniesienia”, prawidłowym postępowaniem jest przeprowadzenie oceny ryzyka i dopiero na jej podstawie podjęcie kroków zmierzających do wycofania produktu z obrotu.

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zapewniają pobieranie reprezentatywnych próbek i analizę swoich produktów w kierunku obecności akryloamidu w celu sprawdzenia skuteczności środków łagodzących. Mają dążyć do uzyskiwania poziomów zawartości akryloamidu w swoich wyrobach poniżej poziomów odniesienia wskazanych w załączniku IV.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 20 dniach od publikacji, a zacznie obowiązywać od 11 kwietnia 2018 r.


Pełna treść do rozporządzenia w poniższym linku. 

 

Author: Joanna Bochra | AGROLAB Polska

 

Back